Search
Close this search box.

Denunciem el formigonat il·legal del Barranc de Jovara

Ens oposem als intents de l’ACA per legalitzar l’actuació finançada amb fons públics i que ha malmès greument un espai d’altíssim valor ecològic

hdr

Les actuacions al barranc protegit de Jovara

Al barranc protegit de Jovara s’hi varen executar uns treballs de  formigonat entre els mesos de setembre i octubre de 2018. Aquest barranc, situat al terme municipal de Tivissa (Ribera d’Ebre) està protegit per la llei, ja que es troba dins l’Espai d’Interès Natural de la Serra de Llaberia, inclòs dins la xarxa europea de protecció d’espais naturals «Xarxa Natura 2000». Des del GEPEC-EdC hem denunciat aquestes actuacions a l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua), ja que les actuacions han tingut un greu impacte ambiental.

Aquests treballs els va fer l’Associació de Defensa Forestal (ADF) de Tivissa i foren finançats per part del llavors Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (DARPA), actualment integrat al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, amb fons públics, atorgats mitjançant la Resolució ARP/2806/2017, de 23 de novembre, per la qual es convocaven per a l’any 2017 ajuts per actuacions de caire forestal.

Aquests ajuts venien regulats per allò que s’estableix a l’Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Aquests treballs de formigonat es varen realitzar sobre la pista que al 2015 es va obrir, també il·legalment, dins la llera del barranc de Jovara per part de la mateixa ADF de Tivissa.

Aquestes actuacions han afectat un espai d’altíssim valor ecològic, inclòs al Pla d’Espai d’Interès Natural i a la Xarxa Natura 2000, han afectat el territori d’una espècie que gaudeix d’especial protecció: l’àliga cuabarrada (Aquila fasciata). Els terrenys inclosos dins l’espai de domini Públic Hidràulic també han estat greument alterats.

Una actuació il·legal, finançada amb fons públics

La mateixa ACA ha admès en els seus informes que es tracta d’una actuació il·legal. Malgrat tot, han estat finançades amb diners públics pel DARPA, qui va certificar la legalitat de l’obra i va validar les obres executades. Aquests són uns fets d’una extrema gravetat, que vincularien al  DARPA amb actuacions il·legals i amb l’ús irregular de fons públics podent haver incorregut en la possible comissió de diversos delictes greus, tipificats al Codi Penal. Delictes de falsedat documental, de malversació de fons públics i d’apropiació indeguda. A banda, cal tenir en compte els delictes de tipus ambientals a l’haver afectat un espai protegit i l’hàbitat d’espècies amenaçades i protegides.

És per això que aquests fets ja fa mesos també foren denunciats, per part del GEPEC-EdC, davant la Fiscalia de Medi Ambient de l’Audiència Provincial. Arran d’això, s’ha obert una investigació per part de la Fiscalia i de les corresponents diligències penals.

L’administració competent (el DARPA) havia de fer unes tasques de seguiment i cerificació dels treballs i controlar la legalitat, tal i com s’indica en la mateixa Ordre ARP/222/2015 que en el seu punt 10.4 apunta textualment:

“Els òrgans competents del DARP han de comprovar d’ofici el compliment dels requisits per accedir als ajuts, d’acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud, i la informació disponible en les bases de dades i registres. A aquests efectes, les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació complementària que els sigui requerida pel DARP”.

 Queda clara la responsabilitat del DARP en el control dels fets denunciats i la seva implicació en permetre les actuacions al barranc de Jovara.

Maniobres per legalitzar el formigonat

Un aspecte especialment greu i sorprenentment és que l’ACA, tot i admetre la il·legalitat i la gravetat dels fets denunciats, ha optat per intentar legalitzar les obres denunciades i per no depurar les responsabilitats sobre els autors d’aquests actuacions. Amb tota seguretat, les maniobres de l’ACA per intentar legalitzar els fets es deuen a que és el DARPA el màxim responsable d’aquests fets, un departament del mateix Govern de la Generalitat.

 

Així, l’ACA ha estat fent mans i mànigues, junt amb el DARPA, per amagar les il·legalitats comeses, havent iniciat un expedient de legalització d’aquestes obres. Per altra banda l’ACA ha arribat a amenaçar al GEPEC-EdC de prendre mesures en contra l’entitat davant de les acusacions que s’han fet des de l’entitat arran les il·legalitats detectades al barranc de Jovara. De ben segur, les actuacions del GEPEC-EdC han esdevingut molt incomodes per l’Administració.

Davant l’obertura d’aquest expedient de legalització de les actuacions al barranc de Jovara des del GEPEC-EdC, entre moltes altres accions, hem presentat les corresponents al·legacions i un recurs de reposició per evitar aquesta legalització  i per tal que no s’imposi la política dels fets consumats.

 

Un aspecte especialment greu i que ja hem esmentat, és que aquesta actuació ha estat finançada amb diners públics pel mateix DARPA. Els ajuts atorgats a l’ADF de Tivissa provenen de fons d’origen europeu canalitzats a través dels Fons Feder.

Per tal de garantir la transparència en l’ús d’aquests fons i per tal de garantir que no seran utilitzats en actuacions irregulars, la mateixa Ordre que regula la convocatòria d’aquestes ajudes estableix mesures de control, així en el punt 11.1 d’aquesta Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol apunta:

“L’òrgan concedent ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides amb l’obligació per part del beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, en els supòsits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com en el cas de l’incompliment dels requisits establerts en aquestes bases reguladores”.

 

Així doncs, el DARPA, davant de la il·legalitat de l’obra subvencionada, hauria d’haver revocat la subvenció i reclamar a l’ADF de Tivissa l’import atorgat més els corresponents interessos de demora. Enlloc d’això, va certificar la legalitat de les actuacions denunciades i el compliment de les condicions establertes i, un cop descobertes les il·legalitats denunciades, s’ha dedicat a amagar les irregularitats comeses, participant activament amb l’ACA en l’intent de regularització i de legalització d’aquestes obres. Davant aquesta situació és inevitable preguntar-se quins interessos s’amaguen darrere d’aquesta subvenció irregular atorgada a l’ADF de Tivissa que motiva una implicació tan gran de l’administració pública per intentar amagar i blanquejar les il·legalitats comeses.

 

Cal senyalar com a màxim responsable del DARPA d’aquests fets a un enginyer forestal del DARPA, actual Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a les Terres de l’Ebre. El mateix que ha estat reiteradament denunciat per moltes altres actuacions irregulars i il·legals, algunes comeses dins espais naturals de protecció especials, com el Parc Natural dels Ports.

Depurar responsabilitats i restaurar els danys

En el cas dels fons econòmics europeus (Feder) existeix una responsabilitat del país receptor per tal de garantir que aquests fons seran destinats a actuacions legals i autoritzades. Des del GEPEC-EdC presentarem una denúncia a la Comissió Europea en cas que les obres siguin legalitzades i que s’investigui així l’ús indegut d’aquests fons al barranc de Jovara. No podem descartar que el cas de Jovara pugui esdevenir un exemple concret d’una mala praxi generalitzada en l’ús dels fons econòmics europeus per part del DARPA, fet que també hauria de ser investigat per la Comissió Europea.

Davant de la gravetat dels fets denunciats hem demanat als nous responsables polítics del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que no legalitzin les obres realitzades al barranc de Jovara. El nou Departament incorpora en la seva estructura a l’ACA i al que era fins ara al DARPA, per tant, demanem que en aquesta nova etapa del Govern es depurin responsabilitats per les actuacions al barranc de Jovara.

També hem demanat que, tal com estableix la normativa, es reclami a l’ADF de Tivissa la subvenció que li fou atorgada més els interessos de demora i que s’obligui a aquesta ADF a restaurar el barranc de Jovara al seu estat original i que les despeses d’aquesta actuació vagin a càrrec de la mateixa ADF.

comparteix aquesta notícia

Altres notícies d'interès

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *