POLÍTICA DE PRIVACITAT

Informació general de privacitat
ABAST

La present política de privacitat de GRUP D’ESTUDI I PROTECCIÓ DELS ECOSISTEMES CATALANS- ECOLOGISTES DE CATALUNYA (en endavant, el GEPEC-EDC) regula la obtenció, utilització i altres formes de processament de dades personals facilites pels Usuaris a la present Web o qualsevol dels entorns d’Internet del GEPEC-EDC.  

Mitjançant la implantació dels possibles formularis inclosos en els diferents websites, relatius a servei prestats o els productes comercialitzats pel GEPEC-EDC, els Usuaris acceptes la inclusió i tractament de les dades que proporciones en un tractament de dades de caràcter personal del qual és titular el GEPEC-EDC, podent exercir els drets pertinents segons el exposat a les següents clàusules. 

Tots els textos legals es troben a disposició dels Usuaris i/o interessats a la pàgina web www.gepec.cat. 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El GEPEC-EDC és la entitat responsable de la recollida i processament de les seves dades personals en relació amb els serveis que presta i que es comercialitzen en aquesta web. 

El GEPEC-EDC es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del Responsable del Tractament son: 

Raó Social o nom de l’empresa

CIF

GRUP D’ESTUDI I PROTECCIÓ DELS ECOSISTEMES CATALANS – ECOLOGISTES DE CATALUNYA
(GEPEC-EDC)

G43301498

Direcció:

AVINGUDA PRAT DE LA RIBA, 18 2N.

Població:

Codi Postal:

REUS

43201

 

Amb quina finalitat/s recopilem les seves dades?

D’acord amb el previst a la normativa vigent, el GEPEC-EDC només recull dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En la present web, només es tracten dades de contacte i identificatives facilitades pels Usuaris. Les dades que es puguin recollir de l’Usuari seran tractades amb les finalitat de:

 • Gestió de les dades de contacte per a poder donar resposta als dubte i/o preguntes formulades, sent la base legal que legitima el tractament el seu consentiment.
 • Enviament de comunicacions (Newsletters periòdiques) que pugui ser del seu interès, en el cas que correspongui, sent la base legal que legitima el tractament el seu consentiment.
 • Gestió de les sol·licituds d’alta com a Socis/es de la nostra Entitat i de les donacions rebudes pel GEPEC-EDC, sent la base legal que legitima el tractament l’execució de la relació contractual.
 • Gestió dels processos de selecció de personal que puguem iniciar a l’interior del  GEPEC-EDC, sent la base legal que legitima el tractament el seu consentiment. 

S’informa de que no es realitzaran avaluacions automatitzades, ni s’elaboraran perfils d’usuaris. 

Així mateix, l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics. 

 

A quins destinataris es comunicarà les seves dades?

Les seves dades poden ser comunicades als següents tercers de confiança del GEPEC-EDC: tercers que ens ajuden a proporcionar serveis de Tecnologies de la Informació, com a proveïdors de plataforma, serveis d’allotjament, manteniment i suport en les nostres bases de dades, així com en el nostre programari i aplicacions que poden contenir dades sobre Vostè. 

El GEPEC-EDC col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

El GEPEC-EDC no ven, lloga o cedeix les dades personals dels Usuaris d’aquesta Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei. 

La Web  pot tenir en un futur enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com son xarxes socials o sistemes de comunicació on-line. El GEPEC-EDC no es farà responsable de les informacions que es puguin recollir en aquestes aplicacions, funcionalitats, o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes, essent per tant d’aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que puguin constar en els llocs web o similars dels tercers.

 

Quins son els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades recollides en la forma descrita en punt primer, els drets reconeguts al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament. 

Els drets esmentats en el paràgraf anterior podran exercir-se per a cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o passaport, a la següent direcció:

 

GRUP D’ESTUDI I PROTECCIÓ DELS ECOSISTEMES CATALANS – ECOLOGISTES DE CATALUNYA (GEPEC-EDC)

Av. Prat de la Riba, 18  2º  43201 REUS (Tarragona) 

secretaria@gepec.cat  

 

Així mateix, se informa als Usuaris que poden retirar el consentiment pel tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com que poden presentar reclamació enfront l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) de considerar-ho oportú.  

COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES IRREGULARITATS.

En el cas d’existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es demana contactar amb:

 

GRUP D’ESTUDI I PROTECCIÓ DELS ECOSISTEMES CATALANS -ECOLOGISTES DE CATALUNYA (GEPEC-EDC)

Av. Prat de la Riba, 18  2º  43201 REUS (Tarragona) 

secretaria@gepec.cat  

 
 

COMPROMÍS DEL USUARI PER TAL DE QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT

El GEPEC-EDC recomana que, abans d’introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades de la present pàgina web, es llegeixin detingudament l’avís legal, política de Cookies i política de privadesa.

En tot cas, l’Usuari és el responsable de la autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat per a la que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es puguin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titularitat d’un tercer, l’Usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflexats en el present Avís Legal i Política de Privacitat. 

 

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables d’aquest accés i del correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i finalitats per les quals estan concebudes. El GEPEC-EDC no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers.

 

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la Web on es poden descarregar diferents aplicacions i/o informacions és el GEPEC-EDC amb domicili a l’Av. Prat de la Riba, 18  2º  43201 Reus (Tarragona) i amb la gestió del domini d’Internet www.gepec.cat, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del e-mail secretaria@gepec.cat.      

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de productes i/o serveis és responsabilitat de la entitat esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini.

 

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS I DE XARXES SOCIALS

El GEPEC-EDC només es fa responsable dels continguts i de la gestió de la pàgina Web de la qual sigui titular o ostenti un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altre pàgina web o xarxa social o repositori d’informació a Internet, for de la present Web, és responsabilitat dels seus legítims titulars

El GEPEC-EDC, col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal. 

El GEPEC-EDC es compromet a controlar els continguts que s’exposin  en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.

El GEPEC-EDC recomana, seguint les instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per la utilització de xarxes socials o navegació en entorns web, la execució de les següents accions:

 • Es recomana a tots els usuaris recórrer al ús de pseudònims o “nicks” personals amb els que operar a través d’Internet, permetent-los disposar d’una autèntica “identitat digital” que no posi en entredit la seguretat de la seva vida personal i professional.
 • Es recomana als usuaris tenir especial compte a la hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, donat que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.
 • Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre de usuari com posteriorment les condicions generals d’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els entorns web.
 • Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil del usuari a la xarxa social, de tal forma que aquest no sigui completament públic sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com “amics” o “contactes directes” prèviament per l’Usuari.
 • Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que es manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rebi i investigant sempre que fos possible i necessari qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.
 • Es recomana no publicar en el perfil d’usuari informació de contacte físic que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d’oci que acostuma a freqüentar.
 • Als usuaris de eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte la publicació d’informació relativa als llocs on es troba en tot moment.
 • Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. Es cas contrari, l’Usuari estarà cometent un il·lícit civil protegit per part dels tribunals nacionals.
 • Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms de usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les que sigui membre.
 • Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb utilització de majúscules i minúscules.
 • Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de software antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
 • S’ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina Web. En ella s’explica qui son els titulars de la mateixa i la finalitat per la qual es sol·liciten les dades.
 
 

TITULAR t’informa sobre la seva Política de Privadesa respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser demanats per la navegació o contractació de serveis a través del lloc web ADREÇA-WEB.

En aquest sentit, el Titular garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD) . Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L’ús del lloc web implica l’acceptació d’aquesta Política de Privadesa així com les condicions incloses a l’Avís Legal.

Identitat del responsable
Titular: TITULAR
DADES-DEL-COL·LEGI-PROFESSIONAL
NIF/CIF: NIF
Domicili: ADREÇA-POSTAL
Correu electrònic: CORREU-ELECTRÒNIC
Lloc Web: ADREÇA-WEB
Principis aplicats al tractament de dades
En el tractament de les teves dades personals, el Titular aplicarà els principis següents que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: El Titular sempre requerirà el consentiment per al tractament de les teves dades personals que pot ser per a una o diverses finalitats específiques sobre les quals t’informarà prèviament amb absoluta transparència.
Principi de minimització de dades: El Titular et sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per a la finalitat o fins que les sol·licita.
Principi de limitació del termini de conservació: Les dades es mantindran durant el temps estrictament necessari per a la fi o fins del tractament.
El Titular us informarà del termini de conservació corresponent segons la finalitat. En cas de subscripcions, el Titular revisarà periòdicament les llistes i eliminarà aquells registres inactius durant un temps considerable.
Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat estigui garantida. Has de saber que el Titular pren les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades dels seus usuaris per part de tercers.
Obtenció de dades personals
Per navegar per LLOC-WEB no cal que facilitis cap dada personal. Els casos en què sí que proporciones les teves dades personals són els següents:

ELIMINA ELS QUE NO USIS:

En contactar a través dels formularis de contacte o enviar un correu electrònic.
En fer un comentari en un article o pàgina.
En inscriure’t a un formulari de subscripció o un butlletí que el Titular gestiona amb MailChimp.
En inscriure’t a un formulari de subscripció o un butlletí que el Titular gestiona amb MailRelay.
En inscriure’t a un formulari de subscripció o un butlletí que el Titular gestiona amb SendinBlue.
Els teus drets
El Titular t’informa que sobre les teves dades personals tens dret a:

Sol·licitar l’accés a les dades emmagatzemades.
Sol·licitar una rectificació o la cancel·lació.
Sol·licitar la limitació del tractament.
Oposar-te al tractament.
Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.
L’exercici d’aquests drets és personal i per tant ha de ser exercit directament per l’interessat, sol·licitant-ho directament al Titular, cosa que significa que qualsevol client, subscriptor o col·laborador que hagi facilitat les dades en algun moment pot adreçar-se al Titular i demanar informació sobre els dades que té emmagatzemades i com les ha obtingut, sol·licitar-ne la rectificació, sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals, oposar-se al tractament, limitar-ne l’ús o sol·licitar la cancel·lació d’aquestes dades als fitxers del Titular.

Per exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat i oposició heu d’enviar un correu electrònic a CORREU ELECTRÒNIC juntament amb la prova vàlida en dret com una fotocòpia del D.N.I. o equivalent.

Teniu dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considereu que el tractament de dades personals que us concerneixen infringeix el Reglament.

Finalitat del tractament de dades personals
Quan us connecteu al lloc web per enviar un correu al Titular, us subscriviu al vostre butlletí o feu una contractació, esteu facilitant informació de caràcter personal de la qual el responsable és el Titular. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com ara la vostra adreça IP, nom i cognoms, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. En facilitar aquesta informació, dónes el teu consentiment perquè la teva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per superadmin.es , només com es descriu a l’Avís Legal i

i en aquesta Política de Privadesa.

Les dades personals i la finalitat del tractament per part del Titular són diferents segons el sistema de captura d’informació:

ELIMINA ELS QUE NO USIS:

Formularis de contacte: El Titular sol·licita dades personals entre les que poden estar: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça del teu lloc web amb la finalitat de respondre a les teves consultes.
Per exemple, el Titular utilitza aquestes dades per donar resposta als teus missatges, dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa al lloc web, els serveis que es presten a través del lloc web, el tractament dels teus dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos al lloc web, així com qualsevol altra consulta que puguis tenir i que no estigui subjecta a les condicions del lloc web o de la contractació.
Formularis de subscripció a continguts: El Titular sol·licita les dades personals següents: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça del teu lloc web per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials.
Les dades que facilitis al Titular estaran ubicades als servidors de The Rocket Science Group LLC d/b/a, amb domicili als EUA. (Mailchimp).
Hi ha altres finalitats per les quals el Titular tracta les teves dades personals:

Per garantir el compliment de les condicions recollides a l’Avís Legal ia la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajudin aquest lloc web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquest lloc web.
Per analitzar la navegació. El Titular recull altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant l’ús de cookies que es descarreguen al teu ordinador quan navegues pel lloc web les característiques i finalitat del qual estan detallades a la Política de Cookies.
Per gestionar les xarxes socials. el Titular té presència a xarxes socials. Si et fas seguidor a les xarxes socials del Titular el tractament de les dades personals es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que sigui procedent en cada cas i que has acceptat prèviament.
Pots consultar les polítiques de privadesa de les principals xarxes socials en aquests enllaços:

ELIMINA ELS QUE NO USIS:

Facebook
Twitter
Linkedin
YouTube
Instagram
El Titular tractarà les teves dades personals amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informar-te de les activitats, productes o serveis, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

En cap cas el Titular no utilitzarà els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

Seguretat de les dades personals
Per protegir les teves dades personals, el Titular pren totes les precaucions raonables i segueix les millors pràctiques de la indústria per evitar-ne la pèrdua, mal ús, accés indegut, divulgació, alteració o destrucció.

El lloc web està allotjat a PROVEÏDOR D’ALLOTJAMENT WEB. La seguretat de les teves dades està garantida, ja que prenen totes les mesures de seguretat necessàries per fer-ho. Pots consultar la seva política de privadesa per tenir més informació.

Contingut d’altres llocs web
Les pàgines d’aquest lloc web poden incloure contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat d’altres webs es comporta exactament de la mateixa manera que si haguessis visitat l’altra web.

Aquests llocs web poden recopilar dades sobre tu, utilitzar cookies, incrustar un codi de seguiment addicional de tercers i supervisar la teva interacció usant aquest codi.

Política de Cookies
Perquè aquest lloc web funcioni correctament heu d’utilitzar cookies, que és una informació que s’emmagatzema al vostre navegador web.

A la pàgina Política de Cookies pots consultar tota la informació relativa a la política de recollida, la finalitat i el tractament de les galetes.

Legitimació per al tractament de dades
La base legal per al tractament de les vostres dades és: el consentiment.

Per contactar amb el Titular, subscriure’t a un butlletí o fer comentaris en aquest lloc web has d’acceptar aquesta Política de Privadesa.

Categories de dades personals
Les categories de dades personals que tracta el Titular són:

Dades identificatives.
Conservació de dades personals
Les dades personals que proporcioneu al Titular es conservaran fins que sol·liciteu la supressió.

Destinataris de dades personals
ELIMINA ELS QUE NO USIS:

Mailrelay CPC Serveis Informàtics Aplicats a Noves Tecnologies S.L. (d’ara endavant “CPC”) , amb domicili social al c/ Nardo, 12 28250 – Torrelodones – Madrid.
Trobareu més informació a: https://mailrelay.

CPC tracta les dades amb la finalitat de prestar els seus serveis de correu electrònic el Titulareting al Titular.
Mailchimp The Rocket Science Group LLC d/b/a amb domicili als EUA.
Trobaràs més informació a: https://mailchimp.com
The Rocket Science Group LLC d/b/a tracta les dades amb la finalitat de prestar els seus serveis de correu electrònic el Titulareting al Titular.
SendinBlue SendinBlue, societat per accions simplificada (société par actions simplifiée) inscrita al Registre Mercantil de París amb el número 498 019 298, amb domicili social situat a 55 rue d’Amsterdam, 75008, París (França).
Trobaràs més informació a: https://es.sendinblue.com
SendinBlue tracta les dades amb la finalitat d’oferir solucions per a l’enviament de correus electrònics, SMS transaccionals i del Titulareting al Titular.
Google Analytics és un servei d’analítica web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware que té com a oficina principal el 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Trobareu més informació a: https://analytics.google.com
Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar el Titular a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre l’ús del lloc web (incloent-hi la vostra adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units.
DoubleClick by Google és un conjunt de serveis publicitaris proporcionat per Google, Inc., una companyia de Delaware que té com a oficina principal el 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).
Trobareu més informació a: https://www.doubleclickbygoogle.com
DoubleClick utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al vostre ordinador i que serveixen per augmentar la rellevància dels anuncis relacionats amb les vostres cerques recents. A la Política de privadesa de Google s’explica com Google gestiona la teva privadesa pel que fa a l’ús de les cookies i altra informació.
També podeu veure una llista dels tipus de cookies que utilitza Google i els seus col·laboradors i tota la informació relativa a l’ús que fan de cookies publicitàries.

Navegació Web
En navegar per LLOC WEB es poden recollir dades no identificatives, que poden incloure, l’adreça IP, geolocalització, un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, hàbits de navegació i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar-te.

El lloc web utilitza els serveis d’anàlisi de tercers següents:

ELIMINA ELS QUE NO USIS:

Google Analytics
DoubleClick per Google
El Titular utilitza la informació obtinguda per obtenir dades estadístiques, analitzar tendències, administrar el lloc, estudiar patrons de navegació i per recopilar informació demogràfica.

Exactitud i veracitat de les dades personals
Et comprometes que les dades facilitades al Titular siguin correctes, completes, exactes i vigents, així com a mantenir-les degudament actualitzades.

Com a Usuari del lloc web ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis al lloc web exonerant el Titular de qualsevol responsabilitat al respecte.

Acceptació i consentiment
Com a Usuari del lloc web declares haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptes i consents el tractament dels mateixos per part del Titular en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privadesa.

Revocabilitat
Per exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat i oposició heu d’enviar un correu electrònic a CORREU ELECTRÒNIC juntament amb la prova vàlida en dret com una fotocòpia del D.N.I. o equivalent.

L’exercici dels teus drets no inclou cap dada que el Titular estigui obligat a conservar amb finalitats administratives, legals o de seguretat.

Canvis a la Política de Privadesa
El Titular es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.

Aquestes polítiques estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.