No a la planta de compostatge de Santa Bàrbara

GEPEC-EdC i AMEVESABA ens oposem de nou a la planta de compostatge i presentem al·legacions a la proposta de resolució

compostatge

L’Ajuntament de Santa Bàrbara va dictar al novembre passat, una proposta de Resolució de la llicència municipal ambiental sol·licitada per ECOMPOST DE L’EBRE, SL. Posteriorment, AMEVESABA i GEPEC-EdC van presentar al·legacions a aquesta proposta de Resolució. Els motius van ser que les dues entitats entenien que aquesta Resolució comportaria importants perjudicis socials, ambientals i urbanístics.

Els motius al·legats, estaven basats en aspectes urbanístics i ambientals.

Respecte a les qüestions urbanístiques, es pot citar la incompatibilitat amb les Normes Subsidiàries de Santa Bàrbara. Segons l’article 174 (Usos Industrials) de les NNSS de Santa Bàrbara, en l’espai on es vol fer la instal·lació, s’admet la presència d’activitats com la que s’hi preveu. No obstant això, aquest mateix article introdueix uns condicionants, que al parer de les entitats al·legants no es compleixen, i que introduirien canvis en la proposta final de la instal·lació, i inclús la farien inviable en aquell emplaçament.

Així mateix, en les actuacions prèvies en el terrenys afectats, s’ha fet un enderrocament sense l’obligatori tractament dels residus d’enderroc, entre els quals fibrociment d’amiant. Pel que fa als motius de caire ambiental, es poden citar les afeccions a l’Aqüífer de les calcàries mesozoiques de la Plana de la Galera, emissions d’olors o a afectació de les condicions meteorològiques sobre la planta (pluja i vent).

Finalment, hi ha altres al·legacions que es consideren importants i que tenen en compte altres aspectes, però que no s’han tingut en compte pel fet que el projecte no ha estat sotmès a avaluació d’impacte ambiental. Aquestes fan referència a la proximitat a espais naturals protegits i la connectivitat ecològica, la presència d’una àrea d’interès faunístic i florístic, i la concentració d’infraestructures semblants a la zona.

La resposta a les al·legacions va venir al mes de febrer, quan l’ajuntament emet un Decret pel qual es resol atorgar la llicència municipal ambiental sol·licitada per ECOMPOST DE L’EBRE, S.L., per exercir l’activitat de planta de compostatge i de gestió de residus, i desestimant les al·legacions presentades. Llavors, GEPEC-EdC i AMEVESABA van considerar que no es responia correctament a les al·legacions, de manera que les respostes donades per l’Ajuntament no estaven ben motivades. 

Finalment, i per aquest motiu, les dues entitats amb l’assessorament d’INSTA van presentar el passat dimecres 2 de març un recurs potestatiu de reposició envers el Decret pel qual es resol atorgar la llicència municipal ambiental sol·licitada. 

En el recurs de reposició es fan valer arguments com la necessitat de sotmetre el projecte a avaluació d’impacte ambiental, preferiblement ordinària, per la seva proximitat a espais catalogats com a Xarxa Natura 2000, els efectes cumulatius i sinèrgics que té la concentració d’instal·lacions de gestió de residus en la zona, i les afectacions a l’àguila cuabarrada (Aquila fasciata). 

Igualment es fan valer arguments com la necessitat d’obtenir una resposta fonamentada envers qüestions ambientals plantejades prèviament en al·legacions (afectacions sobre determinats aqüífers, sobre valors naturals i biodiversitat, sobre la connectivitat ecològica i la preservació de les oliveres, entre d’altres), i com no donar una resposta desenvolupada i fonamentada suposa una vulneració del dret de la ciutadania a obtenir una resposta fonamentada per part de l’Administració. 

Altres qüestions de caire urbanístic que s’han fet valer són la incompatibilitat de la planta de compostatge amb les normes de planejament urbanístic de Santa Bàrbara, la necessitat de tramitar un Projecte d’Actuació Específica en Sòl No Urbanitzable per implantar aquesta activitat de ser compatible, o la necessitat d’incoar un expedient de restauració de la legalitat urbanística vulnerada per l’enderroc de construccions amb fibrociment d’amiant als terrenys on es pretén projectar l’activitat sense la corresponent llicència d’enderroc. 

comparteix aquesta notícia

Altres notícies d'interès

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *