MARJAL DE CAMPREDÓ;

Actuació de millora de la zona humida: Restauració dels hàbitats d'interès per a la fauna amenaçada

Els marjals havien estat emprats anteriorment com a terres de conreu. Per desenvolupar l’horta en la plana al·luvial va caldre drenar els marjals amb diverses sèquies que recullen les surgències dels diversos brolladors i, en abaixar el nivell de sobreeiximent, abaixen també el nivell freàtic local de l’aqüífer, possibilitant els conreus i rebaixant el nivell d’humitat als fonaments de les edificacions actuals.

Aquest reg de drenatge va permetre la plantació de magraners, garrofers i oliveres, que encara sobreviuen en els marges més eixuts de l’espai.

L’any 2010, Acuamed va finalitzar unes actuacions de restauració de la zona del marjal emmarcades en un projecte anomenat “Restauración de zonas húmedas de la plana de inundación (Tarragona)”.

Fins l’any 1983 es coneixia l’existència d’una petita població de samaruc (Valencia hispanica).

Actualment aquesta espècie ha desaparegut degut a l’expansió de la gambúsia (Gambusia holbrooki). A part de les espècies d’aiguamolls més comunes, hi destaca la presència del tritó palmat (Triturus helveticus). Aquesta espècie ha desaparegut de la major part de les zones
humides. La població del Marjal de Campredó, és la més abundant de les Terres de l’Ebre.

SUPERVIVÈNCIA DEL TRITÓ PALMAT (Triturus helveticus)

Actualment existeixen reductes de poblacions a les Terres de l’Ebre. Les més importants la dels Marjals de Campredó (origen autòcton) i la serra del Montsià, que es tracta d’una població introduïda. Al Delta era una espècie que es trobava associada al riu i a la vegetació de ribera, tot i què actualment no hi ha cites recents de la seva presència exceptuant, l’any 2005 als Ullals de Baltasar.

Arran del seu estat crític i l’inici de les obres del projecte de recuperació dels Marjals de Campredó, van propiciar prendre mesures urgents per tal d’assegurar la seva supervivència.

Els mostrejos de les poblacions al Marjal de Campredó, han constatat la seva permanència. Sembla ser un important reservori natural de l’espècie.

Gestionar adequadament aquesta zona i mantenir-la és un element clau per la supervivència de l’espècie.

El Marjal de Campredó, és una zona humida d’unes 11 hectàrees d’extensió. Formada per uns aiguamolls d’origen natural amb interès especial per la notable biodiversitat i presència d’espècies de flora i fauna rares a Catalunya. L’espai queda amenaçat pel desenvolupament industrial de la zona i la qualificació del seu sòl com a sòl industrial.

Els Marjal de Campredó és un espai ric en fauna i flora, que ha merescut importants estudis acadèmics. Està situat dins la zona del Polígon industrial Baix Ebre i ocupa una gran part d’aquest amb zona protegida mediambientalment. Inclòs en l’inventari de zones humides de Catalunya l’any 2001 i a l’INZH (Inventario Nacional de Zonas Húmedas) zona humida número 19000902.

Objectius

El present projecte pretén millorar la biodiversitat de la zona humida del Marjal de Campredó, afavorint les espècies protegides que hi viuen i difonent els seus valors ambientals.

Per aconseguir-ho es plantegen diferents objectius específics:
● Augment de la difusió i sensibilització dels valors naturals i tradicionals d’aquest espai.
● Afavorir la conservació del tritó palmat (Triturus helveticus) i altres amfibis.
● Acollir fauna important per a la biodiversitat.
● Contribuir a la conservació de la fauna important per a la biodiversitat de l’espai.
● Mantenir i millorar la qualitat de l’entorn.
● Controlar l’expansió d’espècies invasores.
● Ordenar l’accessibilitat i estimular un ús públic responsable.

Línies Estratègiques

1. Control d’espècies exòtiques invasores i retirada de deixalles
2. Creació de 3 llacunes i refugis per amfibis
3. Instal·lació d’elements de suport per les aus
4. Instal·lació d’elements de suport per quiròpters
5. Instal·lació de cartells informatius i senyalització d’aparcament

Amb la col·laboració de:

Ajuntament
de Campredó