DRETS DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA

I. Obtenir de l’entitat informació sobre la missió, la finalitat i el funcionament de l’entitat, sobre el sentit i el desenvolupament de l’acció voluntària i també disposar d’informació de les activitats, els mitjans i el suport per a poder acomplir-les convenientment.

II. Rebre, si escau, la formació necessària per realitzar l’activitat i/o tasca, així com estar informats en tot moment de l’itinerari del projecte i participar en la presa de decisions. També si s’escau, seguir un procés de formació permanent per mantenir la qualitat dels serveis.

III. Ésser tractats sense cap tipus de discriminació i amb respecte per la vostra condició i creences.

IV. Disposar d’acreditació o identificació com a voluntaris.

V. El/la voluntari/a tindrà dret, un cop finalitzat les tasques acordades, si ho demana, a un certificat acreditatiu.

VI. El/la voluntari/a, si s’escau, rebrà del GEPEC-EdC una compensació de les despeses que suposi la prestació del seu compromís de voluntariat.

VII. Rebre la cobertura d’una pòlissa d’assegurances per a que el voluntari/voluntària estigui cobert/a dels riscos derivats de l’activitat que du a terme i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.

DEURES DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA

I. El/la voluntari/a es compromet a mantenir la confidencialitat de les informacions que pugui obtenir en el marc de la seva tasca.

II. Participar activament en la formació acordada amb l’entitat per a l’acompliment de la tasca.

III. Respectar els drets i les dignitats de les altres persones voluntàries amb els quals col·laborin.

IV. Acomplir l’activitat en què es participa amb responsabilitat, diligència i competència, i respectar les normes internes de funcionament de l’entitat i els seus principis i valors.

V. En cas de renúncia per part de la persona voluntària haurà de notificar-la amb antelació o continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.