Logo de cabecera para Gepec-EdC
Logo Gepec, posicion middle
Boto capçalera, feste'n SOCI Boto capçalera, contacte
ÀREA D'USUARIS  

ACTUALITAT

DENUNCIA

Dijous, 13/06/2019

GEPEC denuncia una tala de bosc protegit al Parc Natural del Ports

El GEPEC-Ecologistes de Catalunya denuncia que el Departament d’Agricultura està tallant un bosc protegit del Parc Natural dels Ports infringint els condicionants ambientals marcats pel mateix Parc Natural.

El GEPEC-Ecologistes de Catalunya porta el cas a la Fiscalia de Medi Ambient.

 

Vegeu les imatges de la tallada

Des de fa uns dies a la zona de la Font Ferrera, prop del refugi del mateix nom, al terme municipal de La Sénia i dins els límits del Parc Natural dels Ports, s’hi porta a terme una tallada forestal que està afectant un bosc de gran valor natural.

Al tractar-se d’un bosc situat dins d’un Parc Natural la llei  12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals, indica que l’òrgan gestor de l’espai protegit haurà de fer un informe on indicarà si és favorable a l’actuació, en aquest cas una tallada forestal, i les condicions que s’han de complir. Aquests informes, que pretenen salvaguardar els valors ambientals dels espais protegit, són d’obligat compliment.

La tallada a la Font Ferrera es fa en un bosc públic, d’alt valor ecològic,  propietat de la Generalitat de Catalunya. Donat que és el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) el que té a Catalunya les competències en matèria forestal, és aquest qui decideix si cal tallar o fer altres actuacions en els boscos públics. En aquest cas, però, el DARPA ha de complir allò que hagi marcat el Parc Natural dels Ports en el seu informe.

Una vegada més, i com ja ve essent habitual a les Terres de l’Ebre, els Serveis Territorials del DARPA han autoritzat una tallada que incompleix totalment l’informe preceptiu del Parc Natural, obviant tota consideració d’espai protegit del bosc afectat i afectant de forma molt greu a espècies protegides de fauna i flora i a la preservació del mateix Parc Natural.

Una de les condicions genèriques que va indicar el Parc Natural dins el seu informe (informe tècnic 17/18) és que havia de ser el personal de l’administració (personal del DARPA i del mateix Parc Natural, treballant conjuntament) els que havien de marcar prèviament els arbres que es podrien tallar i els que no, per tal de salvaguardar els de major interès ecològic i per tal de poder garantir que es minimitzaven els impactes ambientals de la tallada. El DARPA, fent cas omís d’aquesta condició, ha decidit que sigui la mateixa empresa talladora qui decideixi quina arbres seran tallats i quins seran respectats, primant l’interès econòmic de la tallada enfront de l’interès ambiental del bosc. A més, essent l’empresa talladora qui decideix quins arbres talla i s’emporta del bosc, sense cap control per part de l’administració,  tampoc es pot garantir que no es tallarà més arbres dels que  l’administració ha decidit. En aquest cas el Parc Natural va marcar que el màxim de fusta que es podria extreure del bosc  s’havia de situar entre els 1.444 i els 1.625m3

Un altre aspecte important és que el Parc Natural ha marcat unes zones on no es pot fer cap treball forestal ni permetre l’entrada de les màquines per tal de evitar problemes d’erosió  ja que són zones d’elevat pendent. Novament el DARPA, obviant aquest informe del Parc Natural, ha permès que aquestes zones, de fort pendent, siguin tallades i que hi accedeixin les màquines, afectant molt greument al sòl. 
Un tema especialment delicat és el que fa referència a la presència de espècies de flora estrictament protegides, amenaçades o d’interès biogeogràfic. Es tracta de 8 espècies de plantes que el Parc Natural indica que no podran ser ni afectades ni es podrà alterar l’hàbitat on viuen. Per tal de garantir aquesta conservació el Parc Natural indica en el seu informe els mesos en que no es poden fer els treballs forestals,  també indica que, abans d’iniciar cap actuació, s’hauran de delimitar els sectors on estan presents aquestes plantes per tal de no realitzar-hi cap treball forestal. Novament el DARPA, fent cas omís a aquestes indicacions, ha permès treballar en l’època prohibida i en els espais on són presents aquestes espècies afectant-les molt greument. 

Una de les espècies a preservar és el grèvol (Ilex aquifolium). En l’informe del Parc Natural s’indica que no es podrà ni tallar ni desarrelar ni modificar l’hàbitat on viuen. En contra del que marca l’informe del Parc Natural i el que indica la normativa vigent, molt individus han estat il•legalment tallats o aixafats pel pas de la maquinària.  

Altres espècies protegides són petites plantes com és el cas de Pyrola secunda i Pyrola chlorantha. En el cas d’aquestes plantes l’informe del Parc Natural indica que aquestes no es podran destruir, mutilar, tallar o arrencar, que no s’alteraran els seus hàbitats ni afectaran negativament les seves poblacions. Per tal d’evitar aquests impactes diu que la intervenció sobre el bosc no es podrà fer durant el període de floració i fructificació d’aquestes plantes, que es situa entre juny i agost. Així doncs queda clar que no autoritza els treballs en la zona on es troben aquestes espècies en el període de temps que va des del mes de juny fins agost. Novament el DARPA, fent cas omís a les condicions marcades des del Parc Natural, autoritza que els treballs forestals s’iniciïn a començaments de juny afectant a les espècies protegides. 

Totes aquestes greus afectacions a flora protegida vulneren allò que marca el Parc Natural en el seu informe tècnic 17/18, infringeix allò que marca el Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya, el decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural, l’Ordre de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya, entre altra normativa

Un altre aspecte a tenir en compte és que el Parc Natural recomana que els treballs no es portin a terme durant el període comprès entre el 21 de març i el 31 de juliol ja que els ocells estan criant i la tallada podria afectar a molts nius amb ous i pollets. Novament el DARPA, fent cas omís a aquestes indicacions, autoritza la tallada en plena època de reproducció, cosa que provocarà la mort de molt pollets d’ocells, la majoria pertanyents a espècies protegides.

Molts altres són els incompliments en aquesta tallada forestal respecte a les condicions marcades per part del Parc Natural. De fet es pot afirmar que els treballs s’estan realitzant sense tenir en compte cap dels condicionants establerts a l’informe 17/18  del Parc Natural i vulnerant totes i cadascuna de les condicions marcades des del Parc Natural, que, no oblidem, són d’obligat compliment. 

No podem obviar que aquests treballs han estat autoritzats i són dirigits pel personal del DARPA, que està permetent tots aquests incompliments d’allò que marca el Parc Natural en el seu informe i permetent infringir tot allò que marca la normativa vigent. Per tant és el DARPA el responsable d’aquests incompliments, sense obviar, tampoc, les responsabilitats de l’empresa que està fent la tallada.

Aquest és un fet d’extrema gravetat que ha de comportar l’aturada immediata d’aquest aprofitament forestal, l’obertura d’un expedient per aclarir els fets i la presa de decisions per depurar les pertinents responsabilitats. No podem  oblidar que s’està  afectant un espai natural de protecció especial, concretament un parc natural,  que s’està afectant  a espècies de flora estrictament protegides, que s’està afectant  la nidificació d’espècies protegides, etc i que alguns d’aquests fets queden contemplats com a supòsits delictius en el Codi Penal. 

També greu és la implicació de funcionaris de la Generalitat i altres càrrecs públics en aquests fets. Cal destacar i denunciar que l’incompliment, pel part del DARPA, de la normativa de protecció de la natura  és una constant a les Terres de l’Ebre. També hem de destacar que no és casualitat que,  darrera de tots aquests incompliments,  hi trobem molt sovint al mateix enginyer forestal, funcionari dels Serveis Territorials del DARPA a les Terres de l’Ebre. Tots aquests fets i altres són abastament coneguts pels superiors d’aquest enginyer forestal havent optat per donar-li cobertura i  per no investigar ni demanar responsabilitats per les continuades irregularitats comeses en l’exercici de les seves funcions d’enginyer forestal del DARPA a les Terres de l’Ebre.

Un fet que també cal denunciar és, que mentre que altres administracions públiques han tramès al GEPEC-EdC la informació que sobre aquesta tallada hem sol•licitat, la Delegació Territorial del DARPA a les Terres de l’Ebre ha preferit no donar aquesta informació i contestar amb el silenci a les nostres demandes.

Davant de tots aquests fets, que considerem d’extrema gravetat,  el GEPEC-EdC presentarà els propers dies denúncia per aquests fets davant la Fiscalia de Medi Ambient de l’Audiència Provincial de Tarragona  per tal que investigui els fets i per tal que es depurin les possibles responsabilitats penals.

Per altra banda des del GEPEC-EdC ja hem presentat denúncies davant els Departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, davant el Departament de Territori i Sostenibilitat, que són els competents en els fets denunciats i davant el Cos d’Agents Rurals. De moment no s’ha obtingut cap resposta a les denúncies presentades i els treballs forestals segueixen a bon ritme.

Vegeu les imatges de la tallada

PDF Informatiu: PDF Button