Logo de cabecera para Gepec-EdC
Logo Gepec, posicion middle
Boto capçalera, feste'n SOCI Boto capçalera, contacte
ÀREA D'USUARIS  

ACTUALITAT

DENUNCIA

Divendres, 09/02/2018

Denunciem la contaminació dels rius Glorieta i barranc de la Font Major

GEPEC - ECOLOGISTES DE CATALUNYA DENUNCIA A L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA LA CONTAMINACIÓ DELS RIUS GLORIETA I BARRANC DE LA FONT MAJOR AIGÜES AVALL D’ALCOVER

GEPEC-Ecologistes de Catalunya ha posat en coneixement de l’ACA la preocupant situació dels rius Glorieta i Barranc de la Font Major aigües avall d’Alcover i demana una inspecció rigorosa de l’autoritat de les aigües a Catalunya en situacions hidrològiques que contradiuen les exigències europees plasmades en la Directiva Marc de l’Aigua i en diversos projectes europeus com el TRIVERS que posen el focus en la salut ambiental dels rius temporals mediterranis. GEPEC fa saber en la seva denúncia:

1- Que en visita efectuada a instàncies d’alguns veïns d’Alcover i de fotos enviades per diversos excursionistes, hem pogut comprovar com el riu Glorieta i el barranc de la Font Major, aigües avall d’Alcover, es troben fortament contaminats.
 
2- Que el riu Glorieta sembla contaminar-se a partir de les aigües procedents de la suposada depuradora d’Alcover o bé de punts d’emissions incontrolades, perquè a partir de la carretera (més o menys en el punt anomenat Pont del Moro) deixa de ser un riu per convertir-se en una claveguera a cel obert. La matèria orgànica acumulada en el llit i en els marges provoca pudors evidents i les aigües -més fecals que depurades- transiten per sobre d’un gual i posen en risc la salut de qualsevol vianant (de fet van ser excursionistes i ciclistes qui ens van fer arribar les primeres queixes i fotos per la deplorable situació del riu).
 
3- Que el barranc de la Font Major, aigües avall de la depuradora de l’empresa ALCOVER QUÍMICA presenta diversos punts amb efectes evidents d’escumes de procedència química.
 
4- Que, com és normal en rius de tan poc cabal, totes aquestes emissions contaminants acabaran filtrant-se en el subsòl abans d’arribar al riu Francolí, provocant -si no ho estan ja- la contaminació dels pous, si és que encara en queda algun en bon estat. 
 
5- Que havent acudit el 26 de gener a la reunió del LIFE projecte TRIVERS a Barcelona en la qual participaven membres de l’ACA i on es va fer evident la importància de gestionar adequadament els RIUS TEMPORALS i d’implicar la ciutadania en la resolució dels impactes hidrològics que pateixen aquests rius, estem segurs que rebrem de l’ACA l’atenció més curosa per solucionar el problema detectat, que sens dubte posarem en coneixement dels responsables del projecte LIFE esmentat.
 
Per totes les consideracions anteriors, GEPEC demana a l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA:
 
1- Que se’ns informi de les causes de les emissions contaminants al riu Glorieta i si hi ha causa directa amb un insuficient tractament per part de la depuradora d’Alcover.
 
2- Que se’ns informi sobre els límits d’emissió de la referida depuradora, cabals autoritzats de tractament i analítiques d’entrada i de sortida de l’any 2017 i 2018.
 
3- Que se’ns informi si la depuradora d’Alcover efectua la depuració d’aigües d’origen industrial (i en quin volum) a més de les aigües domèstiques urbanes.
 
4- Que se’ns informi del permís d’abocament de l’empresa ALCOVER QUIMICA en els seus diversos paràmetres i el cabal total autoritzat.
 
5- Que se’ns informi sobre les analítiques en pous o piezòmetres de control dels aqüífers en la zona entre aquests rius i el Francolí que estiguin a disposició de l’ACA.
 
6- Que se’ns informi si l’aqüífer de la zona referida té la qualificació de VULNERABLE a efectes de nitrats.
 
7- Que s’obri expedient sancionador a les empreses responsables si la contaminació denunciada és efectivament comprovada pels inspectors de l’ACA.
 
Serà arran de l’estudi d’aquesta informació sol·licitada que el GEPEC decidirà si obre altres vies, incloent les judicials, per posar fi a aquestes pràctiques que poden perjudicar el medi ambient i la salut de les persones. No n’hi ha prou a fer fotos turístiques i rètols municipals propagandístics en el Niu de l’Àguila i altres punts emblemàtics del Glorieta per la puresa de les seves aigües. Cal assumir el RIU com un conjunt ambiental integral digne de protecció. No es poden cantar les Fonts dels Glorieta com una meravella i oblidar les Clavegueres del Glorieta com una vergonya. Mentre en el mes de gener passat l’ACA es vanagloriava de la neteja d’una part de la llera del mateix riu abans d’arribar a Alcover, s’oblidava d’actuar en el manteniment d’un cabal ecològic i saludable pocs quilòmetres més avall. Són contradiccions difícils d’entendre. Cal actuar a nivell municipal i nacional perquè qualsevol riu des del seu naixement fins a la seva desembocadura tingui els valors ambientals que es mereix i porti un cabal d’aigua neta.