Aquesta finestra perteneix a la web GEPEC

3.0 Informació adicional (General)
Textos legals versió 2: 05/2018
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Responsable del tractament Dades de contacte del responsable GRUP D’ESTUDI I PROTECCIÓ DELS ECOSISTEMES CATALANS – ECOL·LOGISTES DE CATALUNYA (GEPEC) - Av. Prat de la Riba, 18 2º - 43201 Reus (Tarragona)
Datos de contacto del DPO -
Període de conservació La previsió legal que obliga a conservar-los per raons fiscals i contables, i a conservar-los per a tindre'ls a disposició d'una entitat pública competent. No obstant, podràn conservar-se més temps amb finalitat d'arxiu històric o estadística, llevat que s'exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Destinatarios
Destinatari de la cessió No es preveuen concesions de dades, excepte per previsió legal.
Finalitat de la cessió No es preveu cap cessió
Legitimació de la cessió No es preveu cap cessió.
Movimients internacionals de dades No es produeixen.
Transferència internacional No es produeixen.
Drets
Quins drets té? Té dret al fet de que li confirmem si estem tractant dades de vostè. Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no és necessari el tractament. En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas els farem servir únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions. En determinats casos podrà oposar-s'hi al fet de que tractem les seves dades i deixarem de fer-ho, llevat per motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions. Dret a revocar el consentiment.
¿Cómo puede ejercerlos? Per exercitar els drets deurà presentar un escrit a la direcció senyalada anteriorment (Dades del contacte), o enviar un comunicat al correu electrònic rgpd@gepec.cat. Deurà especificar quins d'aquests drets sol·licita que sigui satisfet i, a la vegada, deurà acompanyar-se de la fotocòpia del D.N.I o document identificatiu equivalent. En cas de que actui mitjançant representant, legal o voluntari, deurà aportar també un document que acrediti aquesta representació. Si vol pot disposar d'un model oficial de la agència.Model